AKI = Angka Kematian Ibu = Maternal Mortality Rate = MMR

IKLAN1
· Jumlah kematian ibu akibat dari prows kehamilan, persalinan dan
paska persalinan
per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu.
· Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa
keharnilan. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan,
persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan
tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh
sebab apa pun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau
pengelolaannya, bukan akibat kecelakaan. Kematian ibu dikelompokkan menjadi
(a) kematian sebagai akibat langsung kasus kebidanan dan (b) kematian sebagai
akibat tidak langsung kasus kebidanan yang disebabkan penyakit yang sudah
ada sebelumnya, atau penyakit yang timbal selama kehamilan dan bukan akibat
langsung kasus kebidanan, tetapi diperberat oleh pengaruh fisiologi kehamilan.
Kematian wanita hamil akibat kecelakaan (misalnya kecelakaan mobil) tidak
digolongkan sebagai kematian ibu.
· Jml wanita yang meninggal akibat kehamilan persalinan (masa nifas) berikut
komplikasinya di wilayah tertentu dalam satu tahun. Rumus = X 100.000
Jumlah kelahiran hidup pada populasi dalarn daerah clan tahun yang samaIKLAN3